Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Filharmonia – Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin,  REGON: 000279568, NIP: 712-01-63-820, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pod numerem 06.

2. Wydarzenie – koncerty i inne wydarzenia artystyczne znajdujące się w repertuarze Filharmonii, z wyjątkiem wydarzeń oznaczonych informacją „Zewnętrzny organizator”. 

3. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.      

4. Sprzedaż – sprzedaż biletów za pośrednictwem Systemu on-line.

5. System on-line – moduł na stronie internetowej Filharmonii służący do zakupu biletów wstępu bezpośrednio ze strony internetowej Filharmonii.

6. Bilet – bilet elektroniczny zakupiony drogą on-line, przesyłany w formie pdf na podany adres e-mail.

7. Kolektor danych – urządzenie do skanowania kodu QR będącego integralną częścią biletu elektronicznego.

8. Kasa – kasa Filharmonii zlokalizowana w siedzibie Filharmonii przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel. 81 53-15-112, 81 53-15-118.

9. Pośrednik płatności on-line – podmiot wykonujący na rzecz Filharmonii usługi płatnicze za bilety zakupione on-line.

10. Regulamin – postanowienia zapisane w niniejszym dokumencie

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Sprzedaży Biletów na Wydarzenia organizowane przez Filharmonię za pośrednictwem Systemu on-line.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Filharmonii, oznacza to stronę internetową, dostępną pod adresem głównym www.filharmonialubelska.pl oraz pod adresami: www.filharmonialubelska.eu, www.filharmonialubelska.com.pl, www.filharmonialubelska.com.

3. Zakup Biletu na Wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4. Każdy Klient, korzystający z Systemu on-line, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż Biletów z Filharmonią i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie on-line.

§ 3
Sprzedaż Biletów

1. Filharmonia oferuje sprzedaż Biletów za pośrednictwem Systemu on-line.

2. Przy ich zakupie istnieje konieczność dokonania płatności jednym z dwóch kanałów:

a) za pomocą karty kredytowej Visa lub Euro/Mastercard.
b) w formie e-przelewu

3. Bilety w Systemie on-line powinny być opłacone bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana, a bilety przeznaczone przez Filharmonię do sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy bank Kupującego, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności. Wówczas także wybrane wcześniej miejsca zostaną zwolnione.

4. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem Systemu sprzedaży on-line nie zawsze jest równoznaczny z brakiem dostępności biletów. W tym przypadku wskazany jest kontakt  z Kasą, tel. 81 53-15-112, 81 53-15-118.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za Bilety zakupione w Systemie on-line przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A. (zgodnie z regulaminem tego serwisu), ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, numer wpisu do KRS: 0000296790, właściciel portalu www.dotpay.pl

6. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu płatności on-line w wysokości 1% od wartości transakcji.

7. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. dotyczącym sprzedaży biletów w zakresie zamówień i płatności drogą internetową.

§ 4
Bilety, faktury

1. Filharmonia prowadzi przez Internet sprzedaż tylko Biletów normalnych. Inne rodzaje biletów, przysługujące osobom posiadającym określone regulaminem przywileje można nabyć wyłącznie w kasie po okazaniu dokumentu uprawniającego do otrzymania ulgi.

2. Filharmonia ustala, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w Systemie on-line.

3. W przypadku zakupów on-line Biletem wstępu na wydarzenie jest Bilet przesłany w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez Kupującego. Zostaje on przesłany po zaksięgowaniu na koncie Dotpay płatności dokonanej przez Kupującego. Należy go wydrukować lub zachować w pamięci przenośnego urządzenia elektronicznego (telefon, smartfon, tablet) i okazać bileterowi przy wejściu na Wydarzenie.

4. Bilet można również pobrać z poziomu konta użytkownika na stronie www.filharmonialubelska.pl w zakładce: „Moje konto/E-bilety, e-faktury/ Pobierz e-bilet”.

5. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone w nim Wydarzenie. Zawarty na nim kod QR ważny jest tylko podczas pierwszego skanowania Kolektorem danych i tylko na dane Wydarzenie. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia druku osobom trzecim. Filharmonia zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie osobom posiadającym ten sam Bilet.

6. Bilet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony bądź wyświetlony na ekranie telefonu, smartfona, tabletu lub innego przenośnego urządzenia elektronicznego w sposób uniemożliwiający jego skanowanie Kolektorem danych, może zostać uznany za nieważny.

7.  Bilet na Wydarzenie nie jest dokumentem imiennym, ale dokumentem na okaziciela i legitymuje w zakresie prawa wejścia na wydarzenie osobę, która okaże bilet elektroniczny obsłudze Wydarzenia.

8. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła Bilety on-line.

9. W Systemie on-line nie jest możliwy zakup Biletów grupowych dokonywany w imieniu podmiotów prawnych oczekujących faktury VAT z odroczonym terminem płatności (szkoły, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa państwowe i inne). Rezerwację takich Biletów oraz płatność za nie reguluje oddzielny Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów Filharmonii.

§ 5
Etapy zakupu Biletu elektronicznego
na stronie www.filharmonialubelska.pl

1. Aby dokonać zakupu Biletu na Wydarzenia w Filharmonii w Lublinie należy:

a)    wybrać z Repertuaru Wydarzenie i wejść na podstronę wybranego Wydarzenia,

b)    zapoznać się z cennikiem widocznym pod tytułem wydarzenia i kliknąć ikonę „Kup bilet”,

c)    dokonać wyboru miejsca na planie sali koncertowej,

d)    po wyborze miejsca na planie sali ponownie kliknąć ikonę „Kup bilet”,

e)    dokonać wyboru rodzaju biletu: normalny lub ulgowy, a także ikony: „Chcę otrzymać e-bilet” oraz/lub „Chcę otrzymać fakturę” (tylko, jeśli chcemy otrzymać fakturę VAT) i ponownie kliknąć ikonę „Kup bilet”,

f)    wypełnić formularz rejestracyjny danymi osobowymi i zaakceptować niniejszy Regulamin, będący jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia lub, w przypadku posiadania własnego konta, zalogować się do zakładki „Twoje konto”,

g)    wybrać metodę płatności zgodnie z instrukcjami podanymi przez dotpay.pl i wykonać płatność,

h)    odebrać ze wskazanego w formularzu danych osobowych adresu e-mail Bilet lub Bilety (do każdego miejsca na sali generowany jest oddzielny bilet elektroniczny) w formie pliku PDF i zachować do kontroli,

i)     odebrać z adresu e-mail wskazanego w formularzu danych osobowych fakturę elektroniczną (w przypadku wyboru takiej opcji).

2. Klient  zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.

3. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Kupującego błędnego wyboru Wydarzenia ani za błędne uzupełnienie formularza danych osobowych, a w szczególności podania błędnego adresu e-mail i wynikające z tego faktu konsekwencje.


§ 6
Zwroty

1. Zwrot Biletów z przyczyn losowych:

1.1. Zwroty Biletów zakupionych w Systemie on-line przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed wydarzeniem po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Kasie, tel. 81 53-15-112, 81 53-15-118 oraz potwierdzeniu drogą e-mail na adres: bilety@filharmonialubelska.pl. Informacja o zwrocie powinna zawierać dane osobowe umożliwiające identyfikację klienta i płatności w Systemie on-line:

a)    Imię i nazwisko.

b)    Adres e-mail wskazany w procesie rejestracji w Systemie on-line.

c)    Tytuł i datę Wydarzenia, na które został/-y zakupiony Bilet/-y.

d)    Numer rezerwacji widoczny we wszystkich mailach potwierdzających dokonanie rezerwacji i płatności oraz na blankiecie Biletu, który jest załącznikiem pdf do otrzymanej korespondencji.

e)    Numer transakcji Dotpay, widoczny w korespondencji przesyłanej przez Pośrednika płatności on-line na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

1.2. Filharmonia dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność w terminie do 30 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

2. Zwrot Biletów z powodu odwołania Wydarzenia lub zmiany terminu Wydarzenia

2.1 W przypadkach wymienionych w punkcie 2. Filharmonia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.filharmonialubelska.pl. Dodatkowo Klienci mogą otrzymać informację e-mailem, SMS-em lub mogą zostać poinformowani telefonicznie.

2.2. W przypadku odwołania wydarzenia Filharmonia dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność w terminie do 30 dni roboczych bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej.

2.3. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia, należy poinformować Kasę Filharmonii o chęci otrzymania zwrotu za zakupiony/-e Bilet/-y pod nr tel. (+48) 81 53 15 112 oraz (+48) 81 53 15 118 lub mailowo: bilety@filharmonialubelska.pl. Procedura zwrotu powinna zawierać dane osobowe umożliwiające identyfikację klienta i płatności w Systemie on-line:

a)    Imię i nazwisko.

b)    Adres e-mail wskazany w procesie rejestracji w Systemie on-line.

c)    Tytuł i datę Wydarzenia, na które został/-y zakupiony Bilet/-y.

d)    Numer rezerwacji widoczny we wszystkich mailach potwierdzających dokonanie rezerwacji i płatności oraz na blankiecie Biletu, który jest załącznikiem pdf do otrzymanej korespondencji.

e)    Numer transakcji Dotpay, widoczny w korespondencji przesyłanej przez Pośrednika płatności on-line na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

2.4. W sytuacji wskazanej w punkcie 2. Filharmonia dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność w terminie do 30 dni roboczych bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej.

3. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani wymianie na Bilety na inne Wydarzenia.

§ 7
Reklamacje

1. Zwroty Biletów odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku zakupu Biletu w formie sprzedaży internetowej Bilety te podlegają zwrotowi w terminie do 30 dni roboczych od chwili zgłoszenia na warunkach podanych w § 6.

3. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Kasą, tel. 81 53-15-112, 81 53-15-118 lub drogą e-mail na adres: bilety@filharmonialubelska.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 8
Ochrona danych w Systemie on-line

1) Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupujących w procesie Sprzedaży jest Filharmonia, z zastrzeżeniem ust. 5.

2) Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane przez Filharmonię innym Stronom bez wiedzy i zgody kupującego z wyjątkiem firmy Dotpay, która obsługuje System sprzedaży on-line należący do Filharmonii.

3) Złożenie zamówienia w Systemie on-line przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Filharmonię danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego do kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów on-line.

4) Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach.

5) Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.

6) Filharmonia przekazuje Dotpay dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez Dotpay w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży on-line w związku z korzystaniem przez nich z sytemu sprzedaży on-line, a także w celu wypełnienia przez Dotpay obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce Dotpay dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych Dotpay staje się ich administratorem. Powierzenie Dotpay przez Filharmonię przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Filharmonią a Dotpay oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.

7) Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez Dotpay na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania tych danych osobowych osób, o których mowa powyżej.

8) Dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest Dotpay na podstawie Regulaminu, mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organom skarbowym), a także zostać ujawnione pracownikom Dotpay.

9) Filharmonia wykorzystuje pliki „Cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-linedostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasach Filharmonii.

2. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw.

4. Wszelkie spory pomiędzy Filharmonią a Kupującymi będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Filharmonii.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.